Pritožbene poti v Domu sv. Jožef – varstvu starejših

Navodilo o izvajanju pravice do pripomb, mnenj, ugovorov in pritožb v Domu sv. Jožef – varstvo starejših

Uporabnike storitev institucionalnega varstva starejših v Domu sv. Jožef (v nadaljevanju: uporabniki) spodbujamo k podajanju mnenj, predlogov in ugovorov. Uporabnike seznanjamo tudi s pravico do vlaganja pritožb.

Uporabniki izražate svoje pripombe, kot mnenje, ki je ocena kakovosti opravil iz storitev. Prav tako se pripombe nanašajo na odnose med stanovalci, kakor tudi na odnos osebja do stanovalcev (etičnost).

Uporabniki imate pravico podati:

 • ugovor na izvajanje storitve
 • pritožbo ter
 • obveščati pristojne organe o domnevnih nepravilnostih, v skladu s področnimi predpisi, ki urejajo institucionalno varstvo starejših.

I. Obravnava pripomb

Uporabniki lahko svoje pripombe izrazite na različne načine:

 • ustno socialni delavki, vodji zdravstvene nege in oskrbe ali direktorici,
 • zapišete v knjigo vtisov, ki se nahaja v recepciji Doma,
 • oddate anonimno zapisano v tajništvu Doma,
 • svoje pripombe in predloge lahko izrazite pri izdelavi individualnega načrta,
 • v razgovoru, ki ga enkrat letno izvedemo individualno, s strokovnim timom in svojci,
 • na zboru stanovalcev.

Prosimo vas, da pripombe podajate sprotno in čimprej po dogodku, da bomo okoliščine lahko čimbolj proučili in našli optimalno rešitev.

V kolikor se pripomba nanaša na storitve za posameznika, lahko uporabnik poleg ustnega dobi tudi pisno pojasnilo.

Če se pripomba na storitev nanaša na več ali vse uporabnike, se o rešitvah uporabnike seznani na skupnem sestanku ali se pojasnilo objavi na oglasni deski. Prav tako se na oglasni deski zapiše pojasnilo v zvezi z obravnavo anonimne pripombe.

II. Pot ugovora na storitev

Uporabniki lahko v primeru, če niste zadovoljni s posamezno storitvijo strokovnih delavcev ali strokovnih sodelavcev, podate ugovor na podlagi 94. člena Zakona o socialnem varstvu na socialno zbornico. Ugovor morate podati ustno ali pisno v roku 8 dni od opravljene storitve, zoper katero ugovarjate.

Pisni ugovor se pošlje na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

Socialna zbornica mora o ugovoru odločiti v 15. dneh po prejemu ugovora in določiti kaj naj izvajalec ukrene, ter o tem obvestiti uporabnika.

III. Pot pritožbe

V primeru, da sklenitev dogovora med upravičencem do storitve in izvajalcem ni možna, odločitev pa je potrebno sprejeti zaradi koristi upravičenca ali uporabnika storitve, izvajalec postopa skladno z 96. členom Zakona o socialnem varstvu in odloči po določbah zakona o splošnem upravnem postopku. Na tako sprejeti akt izvajalca je možna pritožba. 89. člen Zakona o socialnem varstvu določa, da o pritožbah zoper odločbe socialno varstvenih zavodov odloča ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

IV. Pravica do pobude za inšpekcijski nadzor

Uporabniki imate na podlagi 102. člena Zakona o socialnem varstvu pravico podati pobudo za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem storitev institucionalnega varstva. Pobudo za inšpekcijski nadzor, z navedbo kršitev pravic uporabnika ali navedbo razlogov, zaradi katerih je podan ugovor na opravljeno storitev, se naslovi na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost, Inšpektorat RS za delo, Socialna inšpekcija, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.

V. Druge poti pritožb in obveščanje pristojnih organov o domnevnih nepravilnostih

V primeru, da uporabnik meni, da:

 • mu niso zagotovljene ustrezne storitve zdravstvene nege, lahko o tem obvesti vodjo zdravstvene nege in oskrbe, zagovornika pacientovih pravic ali ministrstvo za zdravje;
 • so mu v varstvu starejših kršene človekove pravice in temeljne svoboščine lahko poda pobudo pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije;
 • so mu kršene pravice do varovanja osebnih podatkov, lahko o tem obvesti Informacijskega pooblaščenca;
 • se strokovni delavec ali strokovni sodelavec vede do njega nespoštljivo, nekorektno ali kako drugače krši etična načela, lahko o tem obvesti častno razsodišče Socialne zbornice.

Prosimo, da nam sproti sporočate vaše vtise, vprašanja, pripombe, da bomo življenje znotraj Doma lahko uredili skupaj in tako, da se bomo v medsebojnem spoštovanju vsi dobro počutili. V kolikor z našimi rešitvami in odgovori ne bi bili zadovoljni, pa uporabite katero od zgoraj naštetih poti.

Direktorica
Irena Švab Kavčič

V Celju, dne 24. 5. 2022

Deli.