Projekt Dolgotrajna oskrba v Celju

Na javnem razpisu Ministrstva za zdravje za izbor operacij »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi« (Uradni list RS, št. 24/2018) je bil izbran tudi projekt »Vzpostavitev sistemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji«, ki ga je prijavil Zdravstveni dom Celje, kot vodilni partner. Konzorcij partnerjev sestavljamo še: Center za socialno delo Celje, Javni zavod Socio in Dom sv. Jožef.

Naloge Doma sv. Jožef v projektu so naslednje:

  • sodelovanje in izvajanje nalog vstopne točke,
  • sodelovanje pri koordinaciji med partnerji,
  • izvajanje strokovnih zdravstvenih nalog zaposlenih na domovih uporabnikov,
  • testiranje in evalviranje uporabnosti novih orodij, pristopov in načinov dela, vključno z administrativnimi, informativnimi, izobraževalnimi in promocijskimi nalogami.

Dom sv. Jožef je za izvajanje nalog zaposlil dve medicinski sestri in eno socialno oskrbovalko, ki so vključene v delo na domovih uporabnikov storitev dolgotrajne oskrbe v občinah: Celje, Dobrna, Vojnik in Štore.

Več informacij o projektu:
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/dolgotrajna_oskrba/
zloženka.

Vlogo za uveljavljanje pravic iz dolgotrajne oskrbe lahko oddate na vstopni točki v Zdravstvenem domu Celje ali pri drugih partnerjih iz konzorcija. Po oddaji vloge vas bodo obiskali ocenjevalci in ocenili potrebe, ki bodo podlaga za sklenitev sporazuma o izvajanju storitev dolgotrajne oskrbe. Vloga je na voljo na spodnji povezavi, kakor tudi izjava za privolitve o osebnih podatkih.
Vloga za oceno upravičenosti
Privolitev osebni podatki

Deli.